Табличка со снайперским инсектицидом MSDS

Производственная среда

Сотрудничающий партнер

Идентификация вещества препарата и компании …- Табличка со снайперским инсектицидом MSDS ,25036-25-3 607-500-3 поли (бисфенол-со-эпихлоргидрина), глицидиловые концевые группы 10-25 Xi, N R36/38-43-51/53ЕС-ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА МАТЕРИАЛАИздание: 13.01.2011 стр. 4/11 Предишно издание: - Фостоксин пелети При контакт с очите: да се премахнат остатъците от препарата с гладък плат (не мъхест); да се изплакне обилно с вода и да сложат капки за очи само след като вече ...РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И …

Страница 1 от 19 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ dow agrosciences s.a.s. Лист с данни за безопасност според Дир.

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент …

В случай на пожар могат да се отделят въглероден оксид (СО) и въглероден диоксид (СО2). 5.3. Съвети за пожарникарите Да се носи самостоятелен …

Какво е сертификат за MSDS?

Сертификатът на msds, Информационните листове за безопасност са подробни и информативни документи и не е правилно да се назовават под формата на документи. При тези форми на химични вещества или препарати; информация ...

Информационен лист за безопасност

Информационен лист за безопасност Страница: 1/18 basf Информационен лист за безопасност съгласно Директива (eg) nr.1907/2006

Идентификация вещества препарата и компании …

Опасные продукты разложения: двуокись углерода (СО 2), монооксид углерода (СО), оксиды азота, черный густой дым. Примечание: опасные продукты разложения выделяются во …

Material Safety Data Sheet (MSDS) - паспорт (сертификат ...

Ранее паспорт безопасности химической продукции имел аббревиатуру - MSDS (material safety data sheet). В 2017 году аббревиатуру официально изменили на SDS, однако первая буква (M) все равно "по привычке ...

Информационен Лист За Безопасност

MSDS Nr. 4242.01.15 Landscaper Pro 14-5-21+2MgO Компоненти CAS номер Процентно тегло EC-No. Класификация Sulphur, S 7704-34-9 1 - 5% 231-722-6 Xi;R38 Магнезиев окис, MgO 1309-48-4 1 - 5% 215-171-9 NE

съгласно 1907/2006/EO, Член 31

Страница: 2/9 Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/EO, Член 31 дата на отпечатване: 03.06.2017 Номер на версията 3 преработено на: 03.06.2017 Търговско наименование: Palatray XL (продължение от стр.1)